فیلم: عمر کم جدا کننده های ترافیکی معابر شهری بهبهان کوتاه است

خورنا | پدرام کسائی: گزارش پایگاه خبری خورنا از وضعیت جدا کننده های ترافیکی نصب شده در برخی معابر شهری بهبهان، که بعلت کیفیت نامناسب، مدت کوتاهی پس از نصب شکسته شده است؟

پایگاه خبری خورنا آماده شنیدن پاسخ شهرداری بهبهان در این خصوص است.

#دوربین_خبر_ساز_خورنا