رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسجدسلیمان: با توجه به بررسی های به عمل آمده از انبار مظنون به احتکار درمنطقه نمره یک هیچگونه قرائنی دال بر احتکار مشاهده نگردید

میثاق حاجتی | خورنا:  رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسجدسلیمان در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر احتکار بیش از ۴۰ تن کالا در انباری واقع در منطقه نمره یک بیان نمود: با بررسی های به عمل آمده از انبار مظنون به احتکار هیچگونه قرائنی دال بر احتکار مشاهده نگردید.

حیدر چراغی رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسجدسلیمان با اشاره به انتشار خبری در خصوص انبار احتکار شده در منطقه نمره یک اظهار داشت : در پی وصول گزارشی از سپاه پاسداران مبنی بر مظنون بودن انباری واقع در منطقه نمره یک به احتکار کالا ،در معیت رئیس و کارشناسان اداره صنعت و معدن مسجدسلیمان از انبار مذکور بازدید صورت گرفت.

وی ادامه داد : با توجه به اینکه انبار یاد شده دارای مشکلات بهداشتی بوده موقتا پلمپ گردیده ،پس از بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان اداره صنعت مشخص گردید انبار فوق از سال ۱۳۹۵ در سامانه جامع انبارهابه ثبت رسیده و با عنایت به بررسی فاکتور کالاهای موجود در انبار و فاکتورهای فروش کالا هیچگونه قرائنی دال بر احتکار مشاهده نگردید.

رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی افزود : پرونده ای تحت عنوان تخلفات بهداشتی برای انبار فوق در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی مسجدسلیمان مطرح رسیدگی میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.