کودکان خیابانی، ویترین کثیف شهر

کاوه صفاپور-امروزه یکی از مشکلات اسف بار که چهره شهر را زشت و دل هر بیننده ای را به درد می آورد مشاهده کودکان کار خیابانی است کودکانی با سن پایین که عمدتا پشت چراغ قرمز ها به پاک کردن شیشه خودرو ها ،فروش گل ،لوازم خودرو ،دود کردن اسپند و…مشغول هستند پدیده فراگیر و دردناکی که از عواملی چون نارسایی نهاد های اجتماعی مانند خانواده ،مدرسه،فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در تطبیق با شیوه های زندگی در شهر های بزرگ ،آلودگی و آسیب زا بودن محلات حاشیه شهری ،فقدان نظارت کافی از سوی سازمان های مسئول و الگوی نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی نشات میگرد.

بدون درک درست واقع گرایانه و دیدگاه مدیریتی از این پدید در چارچوب تحولات جمعیتی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سنوات اخیر امکان برنامه ریزی به منظور کنترل یا حذف این معظل مقدور نمیباشد بعد از شناخت ابعاد مختلف آن با ایجاد هماهنگی میان نهاد های مسئول از قبیل بهزیستی کمیته امداد ،شهرداری نیروی انتظامی و نهاد های مردمی و خیرین و تفکیک وظایف هر نهاد در برخورد با مسئله روشن و دستگا های نظارتی نیز بر عملکرد این نهاد ها نظارت ویژه داشته باشند و بر این اساس به سرعت نسبت به جمع آوری ،بهبود وضیعت و رفع مشکلات معیشتی خانواده های فقیر و عمدتا حاشیه نشین اقدام عاجل به عمل آید و چهره شهر را از این پدیده تاثر بار و درد ناک پاک نمود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.