اعتراضات کارکنان استخر المپیک بندرماهشهر به نصب پلاکارد اعتراضی درب فرمانداری کشیده شد

پس از  انتشار گزارش خورنا در خصوص پرداخت نشدن حقوق قانونی کارکنان استخر دولتی المپیک بندر ماهشهر و اجبار کارکنان استخر به تایید فرم پرداخت حقوق و مزایا توسط مسئول مجموعه، کارکنان با نصب پلاکارد، اعتراض خود را به درب فرمانداری بندر ماهشهر کشاندند.

گفتنی است کارکنان معتقدند به زور و با تهدید به اخراج از محل کار از آنها امضاء گرفته شده است.