رفع ابهام اقتصادی وظیفه کیست؟

غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصادی برای دولت یک ضعف است.

یکی از علت‌هایی که مردم به سیاستگذاران اعتماد می‌کنند، ساده‌ سازی تصمیم‌ هاست.
مردم یک جامعه به این جهت به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس رای می‌دهند تا بهترین قوانین و شرایط را برای شان رقم بزنند تا بتوانند تصمیم‌های صحیح و ساده‌تری در خصوص کسب و کار و یا اقتصاد خانواده شان بگیرند.

هرگاه سیاستگذاران در رفع ابهام اقتصادی برای کمک به تصمیم گیری مردم ناتوان باشند و هیچ پیش بینی در برابر اتفاق های آینده نداشته باشند، عدم اطمینان و بی اعتمادی در جامعه افزایش می یابد و فعالیت های اقتصادی به رکود می رسند.
غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصادی کشور برای دولت یک نقطه ضعف است.

اگر دولت و مجلس افق دید قابل پیش بینی را به مردم نشان دهند می توان به اثرگذاری آنها در شرایط ابهام کنونی امید بست. در غیر اینصورت هرگونه مصاحبه و سخنرانی بی حاصل و بی خاصیت که نه تنها افق دید قابل پیش بینی به جامعه ندهد بلکه باعث افزایش هیجان شود، هزینه گزافی بر پیکره اقتصاد پر از ابهام کشور در شرایط کنونی خواهد بود.

دکتر فریدون امیدی
عضو هیات علمی دانشگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.