شورا، شورش را در آورد

عباس مدحجی:شورای شهر خرمشهر بعد از سه بار عدم تشکیل جلسه (با دستور کار تعیین هیئت رئیسه جدید) بعلت غیبت عمدی اعضا و افتادن از حد نصاب، صبح امروز نیز علیرغم تغییر دستور جلسه به بررسی لوایح شهرداری ، شاهد غیبت اعضایش بود.

آنچه در این بین جالبتر مینماید، تبدیل بررسی عملکرد اعضای شورا از میزان بازده و فعالیتهای اجرایی به تعداد غیبتها است.

 موسی مطوری جزیره و میلاد پورحمزاوی با سه جلسه غیبت پشت سرهم و عدم توضیح رسانه ای علت آن در صدر جدول غایبین هستند. از سویی دیگر، سکوت افکار عمومی، اغلب رسانه ها ، فعالان اجتماعی_سیاسی و چهره های شاخص شهر جای تعجب و سوال است.

غیبت رئیس شورا در جلسه ی اول انتخاب هیئت رئیسه جدید، انتشار مصاحبه ای منتسب به مطوری جزیره و تکذیب وی از یک سو و انتشار بلیط سفرش در فضای مجازی و تکذیب تهیه ی آن توسط شهرداری از سوی دیگر ، پررنگ ترین حواشی چند روز اخیر شورا بودند

جلسه اول ۳ شهریور / شنبه
حاضران: امیرسامری و میلادپور حمزاوی و موسی مطوری جزیره و علی بندری
غایبان: فاخر ربیعی و محمدجواد بچاری و حاتم بندری

جلسه دوم ۷ شهریور / چهار شنبه
حاضران: محمد جوادبچاری ‌، فاخر ربیعی ، حاتم بندری
غایبان: امیرسامری و میلاد پورحمزاوی و موسی مطوری جزیره وعلی بندری

جلسه سوم ۱۱ شهریور / یکشنبه
حاضران: محمد جوادبچاری ‌، فاخر ربیعی، علی بندری و حاتم بندری
غایبان: امیر سامری و میلاد پور حمزاوی و موسی مطوری جزیره

جلسه چهارم ۱۸ شهریور / یکشنبه
حاضران: محمد جوادبچاری ‌، فاخر ربیعی، علی بندری و حاتم بندری ، امیر سامری
غایبان: میلاد پور حمزاوی و موسی مطوری جزیره