یک بانوی خوزستانی به ریاست منطقه پنج ورزش بانوان کشور انتخاب شد

خورنا- در جلسه ۲۴ مرداد ماه ۹۷ که در وزارت ورزش و جوانان با حضور سرکار خانم دکتر محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت برگزار گردید استانها در بخش بانوان به هشت منطقه تقسیم گردیدند که در این تقسیم‌بندی خوزستان به عنوان استان معین منطقه پنج و سرکار خانم نگار افشین بعنوان رییس گروه منطقه پنج انتخاب شد.

این دستورالعمل طی بازنگری به عمل آمده و براساس ظرفیت‌ها، شرایط اقلیمی، فرهنگی و منابع انسانی موجود در استانها اعمال شده است.

گفتنی است سرکار خانم نگار افشین از چهره‌های موفق علمی، ورزشی و فرهنگی استان بوده که درحال حاضر معاون ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان است و در دوران مسئولیت وی نه تنها اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان یکبار به عنوان اداره‌کل برتر کشور و چهار بار به عنوان اداره‌کل برتر ورزش و جوانان کشور انتخاب شده است بلکه در سال ۹۶ نیز از رتبه شانزدهم ورزش بانوان کشور به دوم کشوری ارتقاء پیدا کرده است.