دزد باهوشی که بی هوش شد

سارق کابل برق که امروز قصد دزدیدن کابل های برق اصلی اداره ورزش و جوانان رامشیر را داشت پس از یک شوک برقی (برق گرفتگی) پا به فرار گذاشت!

ایمن نبودن اتاقک اصلی سیستم برق رسانی در مقابل سرقت و حضور نداشتن همیشگی حراست و نگهبان، مهم ترین دلیل جذب سارقان کابل های برق این اداره است.