بدون شرح... شخصیت ها: احمد احمدی مهر

ناخور/ طرحی در واکنش به بی آبی خرمشهر