در حاشیه معرفی اداری نخودفروش!

ناخور ۱۳/نحسی ۱۳ دامنگیر”بخشنامه نخودی”!