یادداشتی درباب میزان تاثیرگذاری دولت تدبیروامید درفضای سیاسی شهرستان اندیکا

دولت در اندیکا چه می کند

خورنا | سرویس سیاسی :

اعتدال نامی بود که دردومقطع حساس سیاسی در سال ۹۲و۹۶ برروش وبینش قوه مجریه حاکم شد. مسئله ای که البته به نوعی در این رویداد وگذار سیاسی تازه بنظرمی رسید، رای قاطبه تمام دهک ها و طبقات جامعه اعم ازضعیف ومتوسط وقوی به دکتر حسن روحانی بود که گفتمانش دربحبوحه انتخابات بشدت با اصلاح طلبان وتحول خواهان همخوانی داشت و این نزدیکی علت تامه پیروزی وی درهر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری بود!

پس از پیروزی و استقرار مجدد دولت تدبیروامید درپاستور، برخی رویدادهای بین المللی وداخلی موجب انفعال دولت تدبیروامید شده که ناامیدی وبعبارتی پشیمانی بدنه اجتماعی حامی دکترحسن روحانی را به دنبال داشته است.

آنچه هم اکنون محل اعتناست اینکه اگرچه بدلیل وجود متغیرهای فراوان درعرصه سیاست خارجی می توان مشکلات دولت تدبیروامید را درک کرد اما کوتاهی وضعف این دولت درسیاست داخلی همچنان محل بحث وانتقاد است چرا که وجود برخی فرمانداران ومدیرانی در سیاست داخلی که حاضر به پاشنه ورکشیدن اراده وتوان خویش برای دفاع از دولت مستقر وتشریح برنامه ها وارائه دستاوردهای دولت نیستند و چه بسا فراموش کرده اند که نماینده کدام تفکر، جریان ودولت هستند همچنان برای دلسوختگان اصلاحات که حامیان واقعی دولت تدبیروامید بوده اند جای بسی پرسش وشگفتی است!

بنظرمیرسد انطباق،همسویی وهمراهی تفکر وعمل مسئولان ونمایندگان عالی دولت وبطورخاص شخص فرماندار بعنوان عالیترین مقام اجرایی در شهرستان ها ومناطقی همچون اندیکا که از حیث توسعه سیاسی،اجتماعی واقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند کمتر مورد توجه تصمیم سازان دولت ها وبطور خاص دولت تدبیر وامید قرار دارد واین بی توجهی آفات سیاسی فراوانی را درسالهای آتی بوجود خواهدآورد.

قطعا انباشت نارضایتی اجتماعی وسیاسی حاصل از این کم توجهی ها ونادیده انگاشتن ها بر تصمیم مردم این شهرستان درسال۱۴۰۰اثر منفی خواهد گذاشت واین ناامیدی منتج به اثراتی شاید به مراتب تلخ تر و ویران کننده ترازمعجزه هزاره سوم درسال ۸۴باشد.

ناامیدی جریان تحول خواه وحامی دولت در شهرستان اندیکا نیز همچون شهرستان هایی که فضای سیاسی آن نتوانسته است مطابق میل کسانی باشند که به تدبیروامید رای دادند فضای نگران کننده ای را در دوانتخابات پیش رو ترسیم می کند.

به جرات می توان گفت درشرایط فعلی امورسیاسی شهرستان اندیکا نه در دست فرماندارشهرستان بعنوان نماینده عالی دولت، بلکه در دست گروه های ذی نفوذ وتاثیرگذار مختلف مخالف دولت هست که این وضعیت فاجعه بار محصول ضعف و وادادگی مفرط فرماندار شهرستان  است.

امروزه وجود فرمانداری بی انگیزه، خنثی وفاقد هرگونه اقدام وابتکار که درچندسال گذشته هیچ حمایتی از دولت بعمل نیاورده و باکمال تعجب حتی یک بار هم حاضر به زبان آوردن نام دولت تدبیروامید درکناراقدامات و موفقیت های این دولت دراندیکا نشده، در راس مدیریت سیاسی این شهرستان متاسفانه بیش از هرچیز به اعتبار دولت دکتر حسن روحانی لطمه وارد کرده که استمرار این فضای تاریک سیاسی خود شکستی تلخ برای جریانی خواهد بود که با امید بهبود وضعیت کشور در ۳مقطع سیاسی حساس درسالهای ۹۲،۹۴و۹۸به اعتدال،تدبیر وامید آری گفتند.

امیدواریم تصمیم گیرندگان دولت تدبیروامید ازجمله استاندارمحترم برای شهرستان هایی همچون اندیکا چاره اندیشی کرده وبا تغییرات وتذکرات لازم کفه ترازو را به نفع دولت وحامیانش سنگین ترنماید.