ضرورت ورود بیمارستان های تامین اجتماعی خوزستان به مبحث گردشگری سلامت

خورنا | سرویس سلامت : گردشگری سلامت به عنوان یکی از شاخه های صنعت گردشگری درسال های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها و مردم در سراسر جهان قرار گرفته است و دولت ها می توانند با بهره مندی از این ظرفیت ضمن کسب درآمد زایی در عرصه سلامت به رونق کشور در بخش های مختلف کمک کنند.گسترش صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود. در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
بهره مندی از این شاخه در گردشگری علاوه بر کمک به تامین هزینه های بیمارستانی در اشتغالزایی و رونق سایر بخش ها سهم بسزایی دارد و این موضوع سبب شده بسیاری ازدولت ها بودجه های خوبی برای تجهیز مراکز درمانی خود اختصاص دهند تا بتواند سهم خود از درآمد بازار گردشگری را افزایش دهند . کشور ما پیشینه بسیار قوی در حوزه پزشکی دارد که باید از این ظرفیت و زیرساخت ها در مسیر خدمت به گردشگری حوزه سلامت و ارز آوری برای کشور استفاده کرد.
رفع موانع پیش رو در این عرصه ، بهره مندی از پزشکان متخصص و بنام در شاخه های مختلف ، ارائه خدمامناسب با قیمتی ارزان ترنسبت به سایر کشورها، پایین بودن نرخ ارز ،کادر درمانی مجرب ، برخورد مناسب با گردشگران خارجی و آموزش لازم به کادر بیمارستانی در برقراری ارتباط مناسب با مراجعان و بیماران ، دانستن زبان خارجی و راهنمایی درست مراجعان ، نزدیکی محل اقامت بیمار با مرکز درمانی ارائه خدمات مناسب هتلینگ ،ایمنی در پرواز و افزایش خطوط پروازی و همچنین داشتن سیستم بانکداری آسان برای پرداخت هزینه های درمانی از راه های موثر در جذب گردشگر سلامت است که میتواند مفید واقع شود همچنین در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به در آمدهای نفتی،گردشگری سلامت میتواند جایگزین مناسبی باشد ناگفته پیداست که موقعیت مهم خوزستان در مرز مشترک با برخی کشورهای همسایه می طلبد علاوه بر مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سایر مراکز درمانی مثلا بیمارستان های تامین اجتماعی به این مقوله ی مهم و درآمدزا ورود کند که علاوه بر درآمدزایی سبب می شود کیفیت و کمیت خدمات این مراکز برای هم استانی ها بهتر از پیش ارائه شود پس گردشگری سلامت برای مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان یک تیر با چند نشان.

 

امین دیناروند؛
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شاغل درسازمان تامین اجتماعی خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.