براساس گزارشی از بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان خوزستان:

آبفای خوزستان و اهواز دارای بیشترین تعداد مصوبات اجرا نشده شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان هستند

براساس اعلام دبیرخانه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان خوزستان شرکت آب و فاضلاب اهواز با شش مصوبه و شرکت آب و فاضلاب استان با پنج مصوبه دارای بیشترین تعداد مصوبات اجرا نشده این شورا در سال ۹۶ هستند.

_احمدرضارستمی: به گزارش خورنا بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان شامگاه شنبه پنجم خرداد ماه ۹۷ به ریاست غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد.

در این جلسه اولین دستور کاری که مورد بررسی واقع شد گزارش اتاق بازرگانی اهواز از وضعیت فضای کسب و کار استان خوزستان براساس طرح پایش ملی محیط کسب و کار استانهای کشور بود که در این گزارش اتاق بازرگانی اهواز با توجه به چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۹۶ آمارهایی در زمینه وضعیت کسب و کار استان ارائه کرد.

بررسی وضعیت اجرایی شدن مصوبات شورا در سال گذشته، دومین دستور کاری بود که در بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی استان مورد ارائه و بررسی واقع شد که در نهایت براساس اعلام اتاق بازرگانی اهواز به عنوان دبیرخانه این شورا شرکت آب و فاضلاب اهواز با شش مصوبه و همچنین شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان با پنج مصوبه دارای بیشترین تعداد مصوبات اجرا نشده این شورا هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.