گزارش تصویری خورنا از برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای مرکز بهداشت شهرستان باغملک

گزارش خورنا از  آئین برگزاری مراسم تکریم ومعارفه روسای مرکزبهداشت باغملک

دراین مراسم دکترهژبرپورمدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک حوزه بهداشت رابسیارگسترده و وسیع دانست وگفت هرچندکه کارهای خوبی انجام گرفته است اماهنوزفاصله وجودداردکه بایدبامشارکت وبرادری درمرتفع نمودن مشکلات تلاش نمود وی ضمن تشکرازخدمات چندساله مهندس زارعی انتصاب آقای دکترمیرزایی راتبریک گفتند

درادامه دکترضیغمی معاون فنی مرکزبهداشت استان خوزستان گفت:دوران مدیریت فرصتی است که خداوندبه بنده هامی دهدکه مسئولیت رابپذیرندودراین دوران بتوانندخدمات خودرابه مردم ارائه نمایند

وی درخصوص شعارهفته سلامت که دسترسی مردم به خدمات سلامت می باشدگفت این مهم بحمداتوسط همکاران برای مردم فراهم گردیده است

 ضیغمی گفت:مراکزجامع خدمات سلامت تمامی شهرستانها باتجهیزات وایجادفضاهای مناسب دایر می باشد و در جهت ارتقاءسلامت مردم فعالیت دارند

سپس مهندس زارعی گزارشی ازوضعیت طرح تحول نظام سلامت درمرکزبهداشت شهرستان رسیدگی به مشکلات مردم پیگیری اموربهداشتی بویژه زیرساختها، احداث آموزشگاه بهورزی، مراکزخدمات جامع سلامت شهرصیدون، میداوود، ابوالعباس وشماره ۱ شهری را ارائه نمودند.

درادامه دکترمیرزایی سرپرست جدیدمرکزبهداشت مطالبی درخصوص فرصت هاوتهدیدها، همچنین استفاده ازظرفیت های شهرستان به جهت اینکه باغملک دارای شرایط خاصی است راعنوان نمودند

وی گفت:کاررابایدبه مردم واگذارکنیم وبنده برای خدمت به مردم شهرم آمدم وباتعامل باسایرنهادهادرخصوص سلامت مردم اقدام خواهم.

عکس از/ نریموسی؛