نواختن زنگ سلامت در مدرسه راهنمایی امام رضا(ع) شهرستان باغملک

زنگ سلامت باحضورمعاون فرماندار،فرماندهان نظامی وانتظامی،مسئولین ادارات شهرستان باغملک به مناسبت هفته سلامت به صدادرآمد

دراین مراسم مهندس زارعی رئیس مرکزبهداشت درخصوص شعارهفته سلامت که پوشش همگانی برای همه درهرجا برای تمامی افرادجامعه می باشدمطالبی عنوان نمودند

مهندس زارعی گفت:بااجرای برنامه های بهداشتی وگسترش مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت میانگین سنی جمعیت جامعه افزایش چشم گیرداشته وبه حدود۷۵سال رسیده است

ودرحال حاضرخوشبختانه بیماریهای واگیرکنترل شده اندومشکل خاصی وجودنداردوچنانچه مشکلی ایجادشودهمکاران باتوجه به تجارت ارزشمندی که دارند سریع کنترل میگردد

ومشکل اساسی فعلی غیرواگیرمانندبیماریهای قلبی عروقی،سکته های مغزی،سرطانهاهستند که نیازضروری است که به الگوی تغذیه سالم وتحرک عدم مصرف دخانیات توجه جدی شودودانش آموزان به عنوان سفیران سلامت می بایست آموزشهای لازم رادرسطح خانواده هاومدارس اطلاع رسانی نمایند.