پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات کم بهره و ۶۰ میلیون ریالی بلاعوض به حادثه دیدگان رانش کوه در منطقه نفتک مسجدسلیمان

میثاق حاجتی | خورنا: مهندس ابراهیم جعفری شهنی مدیربنیادمسکن انقلاب اسلامی مسجدسلیمان بااعلام این خبرگفت باپیگیریهای صورت گرفته دراداره کل بنیادمسکن انقلاب اسلامی ازمحل اعتبارات حوادث غیرمترقبه جهت احداث مجددواحدهای تخریب شده ناشی ازرانش کوه درمنطقه نفتک مسجدسلیمان ۳۰۰میلیون ریال تسهیلات بابهره ی ۵درصدو۶۰ میلیون ریال بلاعوض به حادثه دیدگان پرداخت خواهدشدکه مبلغ بلاعوض پس ازدریافت کامل تسهیلات کم بهره وبه منظورکمک به تکمیل واحدها به آنهاپرداخت می گردد

ایشان خاطرنشان کرداعطای تسهیلات اشاره شده منوط به اخذمجوزات قانونی ساخت ازادارات متولی وساخت واحدمسکونی درمکانی ایمن می باشد
مهندس جعفری شهنی بااشاره به لزوم ایمن سازی منطقه ی مذکوروپیشگیری ازادامه ی رانش گفت ۱۶واحدمسکونی به صورت ۱۰۰درصدتخریب وبه۷واحدمسکونی بین ۵۰تا۸۰درصدو۴واحددرحدود۳۰ درصدخساراتی واردشده است
ایشان باتشکرازکلیه ی اعضای شورای هماهنگی ستادبحران که ازلحظات ابتدایی درمحل حاضربودندگفت تیم کارشناسی بنیادمسکن انقلاب اسلامی پس ازوقوع حادثه درمحل حاضرواقدام به ارزیابی واحدهای خسارت دیده وشناسایی تهدیدهای احتمالی پرداخت وگزارش کامل ومصورآن رادراختیارشورای هماهنگی مدیریت بحران قرارداده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.