حضور پورشورمردم رامهرمز درراهپیمایی ۲۲بهمن۹۶ ازنگاه دوربین

   خورنا فرشیدفرجی-حضورپرشور وهمیشه درصحنه مردم رامهرمزاز پیروجوان تا کودک ونوجوان درراهپیمایی ۲۲بهمن ۹۶از دریچه دوربین خبرنگارخورنا

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.