ایذه و خودکش های سریالی

خورنا_بهنام کنارکوهی/ در ادامه سریال خودکشی های شهرستان ایذه این بار در منطقه سرقنات، مردی ۳۵ ساله به دللیل نامعلوم خود را به دار آویخت.

به گزارش خورنا در دو روز گذشته این دومین خودکشی در شهرستان ایذه میباشد.