گزارش تصویری روز اربعین در بقعه متبرکه حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهرستان شادگان

خورنا|باقرگل فر:گزارش تصویری روز اربعین در بقعه متبرکه حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهرستان شادگان.