فرماندار رامشیر: آغازواگذاری سه دانگ عرصه اوقاف

قادر سبحانی|خورنا_سید مجید حسینی نژاد سرپرست فرمانداری رامشیر در گزارشی روند اجرای طرح تبدیل به احسن نمودن موقوفه رامشیر را تشریح کرد.

حسینی نژادگفت : در راستای اجرایی شدن فرایندتبدیل به احسن موقوفه پلاک ۴۹ شهرستان رامشیر،اولین سری پرونده متقاضیان، بررسی وپس ازتهیه نقشه ومختصات utmآنهاباتوجه به منطقه محل سکونت توسط هیات کارشناسی قیمت گذاری شدند و در همین جا از صاحبان این پرونده هادعوت میگرددجهت تکمیل پرونده مصالحه وواریزوجه کارشناسی وبهای عرصه به حساب مشترک ازروزیکشنبه ۱۴آبان ماه به فرمانداری مراجعه نمایند.
وی با اشاره به اینکه درارزیابی های صورت گرفته درمناطق مختلف تاکنون حداکثرده الی پانزده درصدحقوق موقوفه ومابقی به عنوان حقوق مکتسبه ی مردم درنظرگرفته شده است ،اظهار داشت :میانگین قیمت خالص یک واحددویست متری درمناطق مختلف شهرازپانصدهزارتومان تاحداکثریک میلیون وپانصدهزار تومان دربهترین نقطه شهردرنوسان است.

سرپرست فرمانداری رامشیر ضمن دعوت ازعموم مردم شریف شهرستان رامشیربرای مشارکت دراین طرح واخذسند ملک خویش وتعیین تکلیف سهم موقوفه خاطرنشان کرد:فرصت پیش آمده شایدبرخی منتقدین را راضی نکرده است امانزدیکترین راه وسهل الوصول ترین طریق برای دریافت سنداست.
وی افزود:ازنخبگان وفعالان اجتماعی انتظار می رودبرخوردهای سیاسی راکنارگذاشته وباپیشقدم شدن دراین مسیر ،یکباربرای همیشه مساله اوقاف راحداقل درمحدوده طرح جامع شهری مرتفع نمایند.
حسینی نژاد ادامه داد: علیرغم ایجاد برخی شبهات توسط افراد، هیچ سخن ومصوبه ای درباره قرارداداجاره بامردم مطرح نشده ونخواهدشد و حتی اگرتکلیف سه دانگ دیگرعرصه املاک مردم مشخص هم نباشدبازهم اوقاف شهرستان پس ازدریافت حقوق موقوفه آماده واگذاری سهم خودبه روش های قانونی ازجمله قولنامه ،مبایعه نامه،مصالحه وثبت دردفترخانه های رسمی درحداقل زمان ممکن می باشد وعوایدناشی ازتبدیل به احسن نمودن موقوفه طبق تعهدات اوقاف ونیات واقف صرف سرمایه گذاری یاارائه خدمات در شهرستان رامشیرخواهدشد.

سرپرست فرمانداری رامشیر در پایان با اشاره به تلاش های صورت گرفته جهت اجرایی نمودن این طرح گفت : جا دارد از همراهی استاندارمحترم ،تلاش ها وپیگیری های خالصانه ی دکترمحمدیان نماینده ی محترم شهرستان های رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی وکلیه مدیران اوقاف واعضاء کارگروه شهرستان تقدیروتشکربه عمل آید.

گفتنی است طبق این طرح افرادمشمول نیات واقف ازجمله ایتام وبیماران خاص مشمول تخفیف هایی نیزخواهد بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.