قیمت رسمی انواع محصولات ایران خودرو اعلام شد

خورنا: به گزارش ایسنا، قیمت خودروهای ایران خودرو به‌طور میانگین ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته است. قیمت‌های جدید این محصولات به شرح زیر است که با تاریخ دوازدهم مهر (روز برگزاری جلسه کمیته قیمت‌گذاری خودرو) منتشر شده است.

۱ ایران خودرو تندر ۹۰مدل E1باترمز ضد قفل دستگاه ریال ۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰

۲ ایران خودرو تندر ۹۰مدل E1+EURO4 دستگاه ریال ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳ ایران خودرو تندر ۹۰مدل E2+LP+EURO4 دستگاه ریال ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰

۴ ایران خودرو تندر ۹۰دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل دستگاه ریال ۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰

۵ ایران خودرو تندر ۹۰دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل و دو ایربگ دستگاه ریال ۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰

۶ ایران خودرو تندر ۹۰دوگانه سوز مدل E2+LP دستگاه ریال ۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰

۷ ایران خودرو سمند ال ایکس EF7پایه گازسوز با ایربگ راننده دستگاه ریال ۲۱۸,۱۸۴,۰۰۰

۸ ایران خودرو سریر دستگاه ریال ۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰

۹ ایران خودرو سورنELX دستگاه ریال ۲۳۳,۰۵۲,۰۰۰

۱۰ ایران خودرو سمند ال ایکس EF7بنزینی دستگاه ریال ۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۱ ایران خودرو سمند ال ایکس EF7بنزینی مالتی پلکس دستگاه ریال ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۲ ایران خودرو سمند ال ایکس EF7بنزینی مالتی پلکس با ایربگ راننده دستگاه ریال ۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۳ ایران خودرو سمند ال ایکس سال دوگانه سوز با ایربگ راننده دستگاه ریال ۲۱۰,۹۴۸,۰۰۰

۱۴ ایران خودرو سمند ال ایکس سال L3 دستگاه ریال ۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰

۱۵ ایران خودرو سمند ال ایکس بنزینی با ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۹۴,۵۸۰,۰۰۰

۱۶ ایران خودرو سمند ال ایکس مالتی پلکس با ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۹۵,۲۰۴,۰۰۰

۱۷ ایران خودرو سمند ال ایکس مالتی پلکس دستگاه ریال ۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰

۱۸ ایران خودرو سمند ال ایکس EF7پایه گاز سوز دستگاه ریال ۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰

۱۹ ایران خودرو سمند SE دستگاه ریال ۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۰ ایران خودرو سمند SEبا ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۷۴,۸۰۴,۰۰۰

۲۱ ایران خودرو سمند EL دستگاه ریال ۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰

۲۲ ایران خودرو سمند EL دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۳ ایران خودرو سمند ELدوگانه سوز دستگاه ریال ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰

۲۴ ایران خودرو سمند ال ایکس سال دوگانه سوز دستگاه ریال ۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰

۲۵ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی V1 با دو ایربگ دستگاه ریال ۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰

۲۶ ایران خودرو پژو۲۰۶ اس دی V8 دستگاه ریال ۲۲۶,۹۰۸,۰۰۰

۲۷ ایران خودرو پژو۲۰۶اس دی V9 دستگاه ریال ۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰

۲۸ ایران خودرو پژو۲۰۶اس دی V2با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰

۲۹ ایران خودرو پژو۲۰۷ دنده دستی دستگاه ریال ۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰

۳۰ ایران خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک دستگاه ریال ۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰

۳۱ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ با ۲ ایربگ دستگاه ریال ۱۹۴,۲۴۴,۰۰۰

۳۲ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۳ دستگاه ریال ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰

۳۳ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۵ دستگاه ریال ۲۱۸,۵۸۰,۰۰۰

۳۴ ایران خودرو پژو۲۰۶ اتوماتیک (تیپ۶) دستگاه ریال ۲۴۹,۷۰۰,۰۰۰

۳۵ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی V20با۲ایر بگ دستگاه ریال ۱۹۸,۷۸۰,۰۰۰

۳۶ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی V1با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰

۳۷ ایران خودرو پژو ۴۰۵ اس ال ایکس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر دستگاه ریال ۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰

۳۸ ایران خودرو پژو ۴۰۵ اس ال ایکس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹ ایران خودرو پژو ۴۰۵ اس ال ایکس سفارشی با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۴۰ ایران خودرو پژو پارس معمولی دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ایموبیلایزر دستگاه ریال ۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰

۴۱ ایران خودرو پژو پارس معمولی دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و ایربگ رانننده دستگاه ریال ۲۴۰,۹۲۴,۰۰۰

۴۲ ایران خودرو پژو پارس اتوماتیک با ترمز ضد قفل دستگاه ریال ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۳ ایران خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس باترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و رینگ آلومینیومی دستگاه ریال ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰

۴۴ ایران خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و ایربگ رانننده دستگاه ریال ۱۷۹,۰۶۴,۰۰۰

۴۵ ایران خودرو پژو ۴۰۵ با موتور ۱۶سوپاپ و ترمز ضد قفل دستگاه ریال ۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰

۴۶ ایران خودرو پژو۴۰۵ جی ال ایکس با موتور ۱۶ سوپاپ و ترمز ضد قفل و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۴۷ ایران خودرو پژو۴۰۵جی ال ایکس دوگانه سوزز باترمز ضد قفل و ایموبیلایزر دستگاه ریال ۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰

۴۸ ایران خودرو پژو ۴۰۵جی ال ایکس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۹۱,۱۳۶,۰۰۰

۴۹ ایران خودرو پژو۲۰۶ تیپ۶ سفارشی دستگاه ریال ۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰

۵۰ ایران خودرو پژو۲۰۶ تیپ۶ سفارشی دستگاه ریال ۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰

۵۱ ایران خودرو پژو پارس سال فاز ۲ سفارشی دستگاه ریال ۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰

۵۲ ایران خودرو سمند lx سال سفارشی با ایربگ راننده ،کروز کنترل و…(جدید) دستگاه ریال ۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰

۵۳ ایران خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس با ترمز ضد قفل و ایموبیلایزر دستگاه ریال ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۴ ایران خودرو پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده- کد کلاس ۲۸۴۱۳ دستگاه ریال ۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰

۵۵ ایران خودرو پژو ۴۰۵ بنزینی GLX (تاکسی) با ایموبیلایزر و ترمز ضد قفل و ایربگ راننده کد کلاس ۲۵۶۲۱ دستگاه ریال ۱۸۸,۹۰۰,۰۰۰

۵۶ ایران خودرو پژو ۴۰۵GLX دوگانه سوز با ایموبیلایزر و ترمز ضد قفل و ایربگ راننده کد کلاس ۲۷۲۱۹ دستگاه ریال ۱۸۱,۴۸۸,۰۰۰

۵۷ ایران خودرو پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیلایز و ایربگ راننده- کد کلاس ۲۸۲۱۳ دستگاه ریال ۲۲۹,۷۰۴,۰۰۰

۵۸ ایران خودرو پژو ۲۰۶ SD -V8 کد کلاس ۲۷۴۱۸ دستگاه ریال ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹ ایران خودرو سورن مالتی پلکس مجهز به ایموبیلایزر و آنتن اکتیو – کد کلاس ۵۵۴۰۹ دستگاه ریال ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰ ایران خودرو سمند ال ایکس EF7 بنزینی – مالتی پلکس با ایربگ راننده کد کلاس ۲۹۲۰۷ دستگاه ریال ۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰

۶۱ ایران خودرو تندر ۹۰ E1- با ترمز ضد قفل و دو ایربگ -کد کلاس ۵۶۰۵۲ دستگاه ریال ۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰

۶۲ ایران خودرو تندر ۹۰ مدل E2 LP کد کلاس ۵۶۰۵۰ دستگاه ریال ۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰

۶۳ ایران خودرو تندر ۹۰ مدل E0 کدکلاس ۵۶۰۵۵ (دیسک)حلقه ریال ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۶۴ ایران خودرو پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ – ترمز ضد قفل و ایربگ راننده کد کلاس ۲۸۵۰۴ دستگاه ریال ۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰

۶۵ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی v2 با۲ ایربگ کلاس ۵ دستگاه ریال ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۶ ایران خودرو سمند LX سال دوگانه سوز با ایربگ راننده و رینگ فولادی- کد کلاس ۲۹۸۱۵ دستگاه ریال ۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۶۷ ایران خودرو سمند LX مالتی پلکس با ایربگ راننده و رینگ فولادی – کد کلاس ۲۹۳۳۰ دستگاه ریال ۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰

۶۸ ایران خودرو سمند LX EF7 پایه گاز سوز با ایربگ راننده – کد کلاس ۲۹۱۰۶ دستگاه ریال ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۹ ایران خودرو سورن ELX با موتور EF7 کد کلاس ۵۷۵۰۳ دستگاه ریال ۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰

۷۰ ایران خودرو سمند ال ایکس EF7 بنزینی مالتی پلکس با ایربگ راننده- کد کلاس ۲۹۲۰۴ دستگاه ریال ۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۷۱ ایران خودرو یمند ال ایکس EF7پایه گازسوز کلاس ۱ رنگ پایه نقره ای . بژ. خاکستری.مشکی.نقرابی رنگ سفارشی سفید. آبی کبود.بژتیره آبی رویال دستگاه ریال ۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰

۷۲ ایران خودرو سمند ال ایکس با موتور TU6 کلاس۱۱ رنگ پایه نقره ای. بژ. مشکی.خاکستری.قرمز لوسیفر.نقرابی دستگاه ریال ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۳ ایران خودرو سمند ELکلاس۸ رنگ پایه زرد سالید. نقره ای.خاکستری. خاکستری پرشین رنگ سفارشی سفید دستگاه ریال ۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰

۷۴ ایران خودرو سورن مجهز به آنتن اکتیو و ایموبیلایزر کلاس۳ رنگ پایه نقره ای. بژ.خاکستری. مشکی دستگاه ریال ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰

۷۵ ایران خودرو سورن mux(مالتی پلاکس)مجهز به آنتن اکتیو و ایموبیلایزر کلاس۵ رنگ پایه نقره ای.بژ. خاکستری.مشکی دستگاه ریال ۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰

۷۶ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی v9 کلاس ۵ دستگاه ریال ۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰

۷۷ ایران خودرو پژو ۴۰۵ سفارشی بنزینی slx باترمز ضد قفل و ایمبوبیلایزر کلاس۱۰ رنگ پایه نقره ای . بژ . مشکی.خاکستری. نوک مدادی. رنگ سفارشی آبی رویال.آبی کاسپین.سفید.قرمز.بژ تیره.خاکستری متال دستگاه ریال ۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰

۷۸ ایران خودرو پژو ۴۰۵نزینی GLX کلاس ۲و۱۲و۱۵و۱۷ رنگ پایه بژ. مشکی.خاکستری.نوک مدادی رنگ سفارشی سفید. نقره ای دستگاه ریال ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۷۹ ایران خودرو پژو ۴۰۵ SLX کلاس۹ رنگ پایه نقره ای. بژ.مشکی.خاکستری.نوک مدادی. رنگ سفارشی آبی رویال.آبی کاسپین.سفید.قرمز.بژتیره.خاکستری متال دستگاه ریال ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۰ ایران خودرو پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLXکلاس ۱و۱۱و۱۴و۶ رنگ پایه بژ .مشکی. خاکستری. نوک مدادی رنگ سفارشی سفید .نقره ای دستگاه ریال ۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰

۸۱ ایران خودرو پژو پارس سال با ترمز ضد قفل کلاس ۸ رنگ پایه نقره ای.بژ.خاکستری.مشکی.نوک مدادی. رنگ سفارشی سفید.بژتیره. گیلاسی.قرمز.آبی کاسپین.مسی.سبزسدری. سبز انگوری دستگاه ریال ۱۸۶,۳۰۰,۰۰۰

۸۲ ایران خودرو سمند lx سال l3 با کلاچ اتوماتیک کلاس۱۷ رنگ پایه نقره ای. خاکستری.بژ. مشکی.خاکستری پرشین رنگ سفارشی سفید. آبی کبود.قهوه ای لیزری. آبی رویال.قرمز . دلفینی دستگاه ریال ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۳ ایران خودرو پژو۲۰۶ اس دی-v2-کلاس۲رنگ پایه نقره ای .بژ.خاکستری.مشکی دستگاه ریال ۱۷۴,۷۰۰,۰۰۰

۸۴ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی -v10-کلاس۱ رنگ پایه نقره ای . بژ. خاکستری. مشکی دستگاه ریال ۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰

۸۵ ایران خودرو پژو پارس معمولی کلاس ۱و۱۲ رنگ پایه نقره ای .بژ.خاکستری.مشکی.نوک مدادی.رنگ سفارشی سفید.بژتیره.گیلاسی.قرمز.آبی کاسپین.مسی.سبزسدری.سبزانگوری دستگاه ریال ۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰

۸۶ ایران خودرو پژو پارس معمولی باترمز ضد قفل و ایموبیلایزر کلاس۹رنگ پایه نقره ای.بژ.خاکستری.مشکی.نوک مدادی رنگ سفارشی سفید.بژ تیره.گیلاسی.قرمز.آبی کاسپین.مسی.سبزسدری.سبز انگوری دستگاه ریال ۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰

۸۷ ایران خودرو پژو پارس معمولی دوگانه سوز کلاس ۷و۱ رنگ پایه نقره ای . بژ.خاکستری. مشکی.نوک مدادی رنگ سفارشی سفید. بژ تیره. گیلاسی.قرمز.آبی کاسپین.مسی.سبز سدری.سبزانگوری دستگاه ریال ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰

۸۸ ایران خودرو پژو پارس elx با ترمز ضد قفل کلاس ۱ رنگ پاه نقره ای . بژ . خاکستری. مشکی. نوک مدادی رنگ سفارشی سفید. بژتیره.گیلاسی.قرمز.آبی کاسپین.مسی.سبزسدری.سبزانگوری دستگاه ریال ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۸۹ ایران خودرو پژو۲۰۶ اس دی -v2-با ترمز ضد قفل کلاس ۳- رنگ پایه نقره ای . بژ . خاکستری. مشکی رنگ سفارشی سفید.قهوه ای لیزری.بژ تیره. خاکستری متالیک.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰

۹۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی -v6 با ایربگ راننده. کلاس ۵و۱۳و۱۴ رنگ پایه نقره ای.بژ.خاکستری.مشکی.سفید.قهوه ای لیزری.بژتیره.خاکستری متال.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی متالیک.آبی رویال دستگاه ریال ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰

۹۱ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی -v19-کلاس۱۵و۸ رنگ پایه نقره ای .بژ.خاکستری.مشکی.سفید.قهوه ای لیزری.بژ تیره. خاکستری متال.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی. آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک دستگاه ریال ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۲ ایران خودرو پژو۲۰۶ اس دی -v6-باترمز ضد قفل و ایربگ راننده کلاس۱۱-رنگ پایهنقره ای .بژ.خاکستری.مشکی.سفید.قهوه ای لیزری.بژتیره.خاکستری متال.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی. آّبی کاسپین.آبی رویال.آبی متال دستگاه ریال ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰

۹۳ ایران خودرو پژو ۲۰۶ اس دی -v20-کلاس ۹رنگ پایه نقره ای .بژ.خاکستری.مشکی . رنگ سفارشی سفید.قهوه ای لیزری.بژ تیره.خاکستری متال.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰

۹۴ ایران خودرو پژو۲۰۶ اس دی – v1-کلاس۱-رنگ پایه نقره ای .بژ. خاکستری. مشکی. رنگ سفارشی سفید. قهوه ای لیزری. بژتیره. خاکستری متال. یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰

۹۵ ایران خودرو پژو پارس سفارشی کلاس ۷ رنگ پایه سفید دستگاه ریال ۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰

۹۶ ایران خودرو پژو ۲۰۶تیپ ۲ کلاس ۷و۱۵ رنگ پایه نقره ای .بژ.خاکستری.مشکی رنگ سفارشی سفید.قهوه ای لیزری.بژتیره.خاکستری متال.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰

۹۷ ایران خودرو پژو ۲۰۶تیپ۲ باترمز ضد قفل کلاس۱۸ رنگ پایه نقره ای . بز. خاکستری. مشکی رنگ سفارشی سفید.قهوه ای لیزری.بژتیره.خاکستری متال.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۸ ایران خودرو پژو۲۰۶ تیپ۲ باترمز ضد قفل و ایربگ راننده کلاس ۱۹ رنگ پایه نقره ای . بژ . خاکستری. مشکی. رنگ سفارشیسفید. قهوه ای لیزری.بژتیره.خاکستری متال.یاسی.قرمز گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰

۹۹ ایران خودرو پژو ۲۰۶ (v20) اس دی با ترمز ضد قفل کلاس۱۲ رنگ پایه نقره ای. بژ.خاکستری.مشکی.رنگ سفارشی سفید. قهوه ای لیزری.بژ تیره.خاکستری متال.یاسی.قرمز.گیلاسی.صورتی.آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰ ایران خودرو پژو۲۰۶ اس دی v1 با ترمز ضد قفل کلاس ۱۲ رنگ پایه نقره ای . بژ.خاکستری.مشکی.رنگ سفارشی سفید.قهوه ای لیزری.بژ تیره.خاکستری متال.یاسی. قرمز. گیلاسی. صورتی. آبی کاسپین.آبی رویال.آبی متالیک.بنفش دستگاه ریال ۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۱ ایران خودرو پارس سال سفارشی با ایربگ راننده(جدید) کلاس ۱۵.رنگ پایه سفید.بژ تیره دستگاه ریال ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰

۱۰۲ ایران خودرو پژو ۲۰۶ sd سفارشی v1کلاس ۱۰-رنگ پایه سفید. بژتیره.قهوه ای لیزری.خاکستری متال.قرمز دستگاه ریال ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰

۱۰۳ ایران خودرو پژو۲۰۶ sd سفارشی v8کلاس ۱۱رنگ پایه سفید. بژتیره.قهوه ای لیزری.خاکستری متال.قرمز دستگاه ریال ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴ ایران خودرو پژو۲۰۶تیپ۲ سفارشی کلاس ۱۱رنگ پایه قهوهای لیزری .قرمز.رنگ سفارشی سفید دستگاه ریال ۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰

۱۰۵ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ سفارشی کلاس۱۷.رنگ پایه قهوهای لیزری . قرمز رنگ سفارشی سفید و خاکستری متال دستگاه ریال ۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۶ ایران خودرو پژو پارس سال سفارشی کلاس ۵ رنگ پایه گیلاسی. رنگ سفارشی سفید. بژ تیره دستگاه ریال ۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۰۷ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ سفارشی با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده (جدید) دستگاه ریال ۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۰۸ ایران خودرو پژو۲۰۶ تیپ۳ سفارشی دستگاه ریال ۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۰۹ ایران خودرو سورن elx با موتور ef7 نقره ای،بژ.خاکستری.مشکی.قهوهای لیزری.سفید ۲پوششه.آبی کبود.آبی رویال.دلفینی.قرمز لوسیفر.یاسی دستگاه ریال ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۱۰ ایران خودرو پژو پارس elx سفارشی کلاس ۵ رنگ پایه خاکستری متالیک.رنگ سفارشی سفید.بژ تیره دستگاه ریال ۲۲۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۱۱ ایران خودرو پژو پارس elx سفارشی کلاس ۶ رنگ پایه سفید دستگاه ریال ۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰

۱۱۲ ایران خودرو پژو پارس elx سفارشی کلاس ۷ رنگ پایه سفید دستگاه ریال ۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰

۱۱۳ ایران خودرو پژو ۲۰۶ sd سفارشی v1 با ترمز ضد قفل دستگاه ریال ۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰

۱۱۴ ایران خودرو پژو۲۰۶ sd سفارشی v8 دستگاه ریال ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰

۱۱۵ ایران خودرو پژو ۲۰۶ sd سفارشی v8(لیمیتد) دستگاه ریال ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰

۱۱۶ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ سفارشی با ترمز ضد قفل دستگاه ریال ۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰

۱۱۷ ایران خودرو پژو۲۰۶ جدید دستگاه ریال ۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰

۱۱۸ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ سفارشی با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده دستگاه ریال ۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰

۱۱۹ ایران خودرو روآ سال دوگانه سوز با ترمز ضد قفل کلاس۲ رنگ پایه نقره ای. بژ.نوک مدادی.مشکی.نقرابی.خاکستری متالیک.سفید ۲ پوششه دستگاه ریال ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰

۱۲۰ ایران خودرو روآ سال بنزینی با ترمز ضد قفل کلاس ۲ رنگ پایه نقره ای. بژ. نوک مدادی. مشکی.نقرابی.خاکستری متالیک.سفید ۲ پوششه دستگاه ریال ۹۳,۳۰۰,۰۰۰

۱۲۱ ایران خودرو سمند xl سال سفارشی(فاز۲) دستگاه ریال ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰

۱۲۲ ایران خودرو سمند lxسال سفارشی دستگاه ریال ۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۲۳ ایران خودرو سمند lx سال دوگانه سوز سفارشی دستگاه ریال ۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۲۴ ایران خودرو پژو ۲۰۶ sd سفارشی v1 دستگاه ریال ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۲۵ ایران خودرو پژو ۴۰۵ slxا موتور ۱۶ سوپاپ و ترمز ضد قفل و ایربگ راننده(جدید) دستگاه ریال ۱۸۶,۶۹۶,۰۰۰

۱۲۶ ایران خودرو پژو پارس اتوماتیک سال با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده (جدید) دستگاه ریال ۲۶۰,۴۴۸,۰۰۰

۱۲۷ ایران خودرو پژو پارس elxسال (جدید) دستگاه ریال ۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۱/۰۷/۱۲

۱۲۸ ایران خودرو پژو پارس lx با موتور ۱۶ سوپاپ و ترمز ضد قفل و ایربگ راننده دستگاه ریال ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۲۹ ایران خودرو روآ سال بنزینی کلاس۱ رنگ پایه نوک مدادی ۲پوششه.یشمیو سرمه ای (سالید).عنابی.یشمی(متالیک) رنگ سفارشی نقره ای.وبژ. نوک مدادی.مشکی.نقرابی.خاکستری متالیک و سفید ۲ پوششه دستگاه ریال ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۰ ایران خودرو روآ سال دوگانه سوز کلاس۱ رنگ پایه نوک مدادی۲پوششه.یشمی و سرمه ای (سالید).عنابی.یشمی متالیک رنگ سفارشی نقره ای. بژ.نقرابی.خاکستری متالیک.نوک مدادی.مشکی.سفید ۲ پوششه دستگاه ریال ۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *