جلسه بررسی مشکلات دفاتر پیشخوان دولت شهرستان باغملک در محل فرمانداری برگزار شد؛

خورنا – جلسه بررسی مشکلات دفاتر پیشخوان دولت شهرستان باغملک سید مجید صالحی سرپرست فرمانداریی باغملک در این جلسه مشکلات دفاتر پیشخوان این شهرستان را مورد بررسی قرار داد و مهمترین مشکل را عدم هماهنگی ادارات خدماتی با این دفاتر برشمرد وی همچنین گفت : مطابق اصل ۴۴ و واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی از اولویت های کاری دولت میباشد و توجه به این موضوع تحقق شعار ایجاد اشتغال مقام معظم رهبری میباشد . وی در پایان خواهان پیگیری موضوع همکاری ادارات خدماتی بخصوص شهرداری ها با دفاتر پیشخوان دولت در این شهرستان شد .