آغاز به کار اولین تعاونی تولید روستایی در اروند کنار

خورنا –
آغاز به کار اولین تعاونی تولید روستایی در اروند کنار
اعضای هیئت مدیره اولین تعاونی تولید روستایی در بخش اروند کنار مشخص شد. این تعاونی تولید مناطق عمرانی KQ4 تا KQ15 را شامل می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با اعلام خبر فوق گفت: یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی کشور، تقویت نهادهای مرتبط از جمله تعاونی های تولید روستایی است. شرکت های تعاونی تولید روستایی نوعی از تشکل های اقتصادی تولید در بخش کشاورزی ایران است که با تشکیل شرکت تعاونی های تولید روستایی میتوان موجب ارتقای سطح زندگی، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی بی رویه و نگه داشت جمعیت و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهری شد.
ناجی شهیب زاده گفت: در حال حاضر دو تعاونی تولید روستایی در آبادان وجود دارد و اولین تعاونی تولید اروند کنار هم تشکیل شد که از مناطق عمرانی KQ 4 الی KQ15 را شامل میشود که در حال حاضر ۱۴۰ نفر سهامدار دارد.
جلسه تعیین هیئت مدیره این تعاونی با حضور مسئولین محلی، کارشناسان سازمان تعاونی روستایی استان خوزستان، مسئول نظام های بهره برداری و نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ، رئیس تعاون روستایی آبادان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی آبادان با کشاورزان فعال و پیشرو در روستای ابوعبود برگزار گردید که ۵ نفر از اهالی به عنوان عضو اصلی ، ۲ نفر علی البدل و ۲ نفر بارزس اتنتخاب شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.