نوروزی:سامانه ی سیب یکی از طرح های مهم وزارت بهداشت و معاونت بهداشت در سال ۱۳۹۵بوده است

فیروز بیگلری / خورنا،نعمت نوروزی بهورز خانه بهداشت خنگ اژدر در رابطه با سامانه سیب به پرسش های مطرح شده اینگونه پاسخ داد:
?خورنا: لطف کنید که تعریفی از سامانه ی سیب بفرمایید؟
?نوروزی:سامانه ی سیب ،یا سامانه ی یکپارچه ی سلامت ،یکی از طرح های مهم وزارت بهداشت و معاونت بهداشت در سال ۱۳۹۵بوده ،در این خصوص ،علت اصلی و هدف اصلی از راه اندازی این کار ،دلایل مختلف و متفاوتی دارد که به چند مورد از آنها اشاره میکنم ۱:اولین و مهمترین دلیل تشکیل پرونده ی الکترونیک برای عامه ی مردم میباشد ۲:عملیاتی شدن پرونده های سلامت ۳:افزایش دانش نیروهای بهداشتی ۴:ثبت اطلاعات کامل و دقیق از تمامی بیماریهای واگیر و غیر واگیر ،واکسیناسیون ،جراحی ها ،بیماریهای مزمن ،اطلاعات مربوط به بهداشت محیط ،مادران باردار ،کودکان ،و تمامی خدماتی که باید طبق دستورالعمل و قوانین در خانه های بهداشت انجام شود
?خورنا:نظر شما به عنوان یک بهورز هدف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طراحی سامانه ی سیب چه بوده است؟
? نوروزی:وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسول در برنامه ریزی ها ،سازماندهی ها ،نظارت ها ،ارزشیابی ها ،پیش،بینی ها ،و مهمتر از همه ،اجرادر زمینه ی ماموریت مهم بهداشت و سلامت جامعه ،در هر کشوری میباشد ،در این زمینه با طراحی سامانه ی سیب در حوزه ی معاونت بهداشتی وزارتخانه ،با هدف کلان و کلی ارایه کلیه ی خدمات به صورت الکترونیک به جمعیت های تحت پوشش راه اندازی گردیده است.
?خورنا:نقش سامانه ی سیب در پیشبرد اهداف خدمات بهداشتی در کشور چیست؟
?نوروزی: اولین نقش،سامانه ی سیب در پیشبرد اهداف خدمات بهداشتی در کل کشور نگاه کارمند بهداشتی به شکل مهمتر به این خدمات و مسولیت پذیری بیشتر او در انجام این ماموریت مهم است ،لذانتیجه گیری در پیشبرد اهداف خدمات بهداشتی ،بستگی به مسولیت پذیری و توجه ویژه کارکنان بهداشتی و همچنین همکاریهای درست درون بخشی دارد ،در این راستا ،این سامانه باهدف ،یکپارچگی و جلوگیری از خستگی های روزمره ی کارکنان بهداشتی و همچنین ایجاد زنجیره ی خدمتی مستحکم تر بین کارکنان بهداشتی و مردم و جلوگیری از هزینه های زیاد از جمله دفاتر و جزوات و سایر ملزومات ،و توجه بهتر و بیشتر کارکنان بهداشتی در انجام خدمات مورد نیاز گروههای هدف ،،و سایر موارد مهم دیگر ،طراحی و راه اندازی شده است.
?خورنا: شما از شروع به انجام خدمات در سامانه ی سیب کردید؟
?نوروزی:با وجود مشکلات متعدد سیستمی و نبود امکانات لازم در خانه ها ی بهداشت ،اینجانب به همراه همکار،سرکار خانم زرین جان کریمی ،بهورز زن خانه بهداشت خنگ اژدر ،از همان ابتدای سال ۱۳۹۵یعنی همزمان با ارسال دستورالعمل از وزارتخانه در خصوص جمع آوری کلیه ی کارها و خدمات در خانه ی بهداشت و انجام کار و خدمات در سامانه ،شروع به کار کردیم و خوشبختانه تمام خدمات گروههای هدف خود را بعد از انجام و قبت در دفاتر و فرمهای مربوطه ،مجددا وارد سامانه میکردیم.
?خورنا: تعداد خدماتی که به گروههای هدف ارائه داده اید ، را نام ببرید ، چه تعداد خدمت، ونام گروههای هدف را نام ببرید؟
?نوروزی:تعداد خدماتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون ارایه داده ایم ،با توجه به نوع گروههای هدف متفاوت و رقم آن با هم تفاوت دارد ،،که من اگر اجازه بدهید ،این تعداد خدمات را به همراه گروههای هدف آن ذکر میکنم.
تعداد خدمات برای گروه سنی زیر ۱سال ،۸۲خدمت،تعداد خدمت برای گروه سنی ۱تا ۲سال ،۶۴۵خدمت،تعداد خدمات برای گروه سنی ۲تا ۳سال ،۳۳۰خدمت،تعداد خدمات برای گروه سنی ۳تا ۴سال ،۳۲۲خدمت،تعدا خدمات برای گروه سنی ۴تا ۵سال ،۱۹۲خدمت،تعداد خدمات برای زنان باردار ۳۸۰خدمت،تعداد خدمات برای زنان مشمول باروری سالم ۳۴۵۴خدمت،تعداد خدمات برای گروه سنی ۶۰سال به بالاتر یا سالمندان ،۱۵۵۴خدمت،تعداد خدمات برای سایر گروههای سنی ۴۴۶۳خدمت ،که در اینجا منظور از سایر گروهها ،مثل جوانان،میانسالان،نوجوانان،میباشدکه در مجموع درخانه بهداشت خنگ اژدر ،تعداد ۱۲۰۳۴خدمت در سامانه ی سیب ،تا کنون انجام شده،که از این مجموع خدمت ،تعداد ۷۷۷۳خدمت مربوط به فعالیت اینجانب میباشه وتعداد ۴۲۶۱خدمت هم مربوط به همکارم ،سرکار خانم زرین جان کریمی میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.