برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب و تولید محصول سالم و ارگانیک به مناسبت روز جهانی محیط زیست​ در اهواز + تصاویر

میثاق حاجتی/ خورنا: به مناسبت روزجهانی محیط زیست و با شعارمن همراه طبیعت هستم کارگاه آموزشی روز جهانی محیط زیست در تاریخ ۹۶/۳/۱۷ برگزارشد.


در این کارگاه گفته می شود که چگونه می توانیم دربخش کشاورزی باطبیعت وهمسو با آن باشیم و حول دو محور مهم مدیریت آبیاری درمزارع کشاورزی باتدریس دکترمعیری ازصفی آباد دزفول و دوم نحوه تولیدمحصول سالم و ارگانیک باتدریس مهندس ژاله کریمی نژاد برگزارشد.
دراین کارگاه بیان شد امروزه روشهایی وجوددارند همانند آبیاری تحت فشار و کم فشار که موجب افزایش بهره وری آب می شوند و همچنین آب وموادغذایی بهتری دردسترس ریشه گیاه قرار می گیرد و کمترین تلفات آب را به شکل زهاب کشاورزی در پی دارد ،همچنین آبیاری موضعی الگوی بهینه درافزایش بهره وری آب و تولید محصول می باشد.
محور دوم در رابطه با تولید محصول سالم و ارگانیک بود باتوجه به اینکه استان خوزستان باحجم تولیدات کشاورزی دارای رتبه یک کشوری می باشد تجربه و علم ثابت نموده میتوان تولید محصول سالم را عملیاتی نمود ، باتوجه به اینکه نیترات و کادمیم بعنوان آلاینده می توانند در روندتولید محصولات کشاورزی خطرآفرین باشند یکسری آموزش هایی درمزرعه به کشاورزان داده می شود تحت عنوان راهبرد مدرسه در مزرعه که کشاورزان عزیز را در حکم دانش آموز باتکرار جلسات مستمر آموزش می دهند . با این روند امکان تولید محصول سالم وجود خواهدداشت ،همانطورکه بیان شد کادمیم و نیترات درمحصولاتی که بافرایند استاندارد تولیدمی شود به شدت کاهش می یابند واین محصولات دیگر ازنظرخوراکی مشکلی برای مصرف کننده ایجادنمیکنند، و نکته قابل توجه اینکه آب وخاک آلوده نمی شوند وحفاظت ازمحیط زیست نیز انجام می گیرد همچنین حضورفعالان محیط زیست درکناروهمراه بخش کشاورزی وسازمان جهادکشاورزی می تواند بسیار مثمرثمر واقع شود تا بدین ترتیب روند رسیدن به توسعه پایداررا راحتر و سریعتر طی کرد.

 

کبراباوی فعال محیط زیست