حضور ورقابت ۲ هنرمندهفتکلی دراولین جشنواره هنرهای تجسمی رنگ بهاردرشیراز

قادر سبحانی|خورنا-حمیدبهداروندی مسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی هفتکل ضمن اعلام خبر گفت: مرضیه کوهی کمالی وجیران صفی خانی دوهنرمندبرجسته نقاش هفتکلی پس ازشرکت وارئه آثارخوددرمرحله اول شهرستانی ازبین ۱۰ نفرازشهرستان هفتکل به اولین جشنواره تجسمی رنگ بهارجهت رقابت باهنرمندان شیرازی به استان فارس اعزام شدندوخوشبختانه آثارهنرمندان خوزستانی موردتوجه داوران جشنواره درشیرازشد.

بهداروندی ضمن تشکرازاداره کل وامورمساجداستان درخصوص حمایت ازاین جشنواره افزود:اولین جشنواره هنرهای تجسمی رنگ بهار به همت اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی ودبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجدخوزستان وهمکاری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان فارس و به دیبری شهرستان باوی ومشارکت شهرهای هفتکل,باوی,رامشیر,ماهشهر,مسجدسلیمان,رامهرمز,وکارون ۶ و ۷ اردیبهشت برگزارشدکه پس ازبررسی آثارمتقاضیان هنرمندان برگزیده جهت رقابت به شیرازاعزام شدندوخلاقیت خودرادر باغ ارم شیرازبه نمایش گذاشتند