سرویسهای بهداشتی پارک کوهستان به روایت تصویر

فرشیدفرجی-خورنا پارک کوهستان بابیشترین تردد رهگذر و مسافر ،تصاویرخود گویای همه چیز است .

مسولیین لطفا……..