X دفن زباله های شهری اندیمشکX ماشین حمله زبالهX محیط زیست اندیمشک

بی توجهی شهرداری اندیمشک به معقوله ی محیط زیست

خورنا : ( محمدامین جمشیدی – سرپرست حوزه ی خبری خورنا  در اندیمشک ) – معقوله محیط زیست در زندگی صنعتی امروزه مفهومی گسترده تر از روزگار گذشته به خود گرفته است … امری که در زندگی شهری امروز نقشی غیر قابل انکار به دارد …اما متاسفانه شهرداری اندیمشک که در سکوت مسئولین ارشد استان و کشور با تن رنجور و زخمی و نحیف خویش به یادگار از سوء مدیریت های موجود از گذشته و حال , کابوس بدهی های میلیاردی خود رنج خدمت رسانی را بر مردم یکهزار شهید اندیمشک به یادگار می نویسد …. در ادامه بخوانید