CNG شوشتر

خورنا: شوشتر به دلیل مرکزیت شهرستان در مسیر چندشهر وروستا همواره با مشکل عرضه سوخت خودروها روبه رو است، بارها در این باره مطالبی درج شده است ولی در این باره گوش شنوایی وجود ندارد. به گزارش خورنا، قبلا فقط یک جایگاه CNG در شوشتر فعال بود، که ان هم توسط شهرداری اداره می شد که در چند سال اخیر جایگاه CNG را به سه برابر افزایش یافت ولی باز با کمبود جایگاه CNG در سطح شهر مواجه هستیم. در سه جایگاه ۱۲ نازل CNG استفاده شده و این ۸ نازل کفاف نیاز شهروندان… در ادامه بخوانید