37
خورنا: رئيس هيأت مديره يك شركت دانش‌بنيان با اشاره به برگزاري دوره مديريت محيط‍زيست شهري و توسعه پايدار ويژه شهرداري‌هاي استان خوزستان گفت: برگزاري دوره‌هاي آموزشي جديد براي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي استان در دستور كار قرار دارد. امير رستمي…