خورنا: رئيس هيأت مديره يك شركت دانش‌بنيان با اشاره به برگزاري دوره مديريت محيط‍زيست شهري و توسعه پايدار ويژه شهرداري‌هاي استان خوزستان گفت: برگزاري دوره‌هاي آموزشي جديد براي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي استان در دستور كار قرار دارد. امير رستمي هدف از برگزاري اين دوره پنج ساعته را آشنايي شهرداران با مديريت محيط‌زيست شهري و توسعه پايدار عنوان كرد. وي…