317 واحد صنفی متخلف در آبادان

خورنا: رئیس اداره صنعت معدن و تجارت آبادان گفت: در این بازرسی های صورت گرفته از سوی این اداره، 317 واحد صنفی متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند. یعقوب ایزدپناه با اشاره به یک هزار و 260 مورد بازرسی انجام شده در طی یک ماه گذشته و به منظور تنظیم بازار افزود: همچنین از…