37
خورنا:  مردم شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اروندکنار، مینوشهر، دارخوین، چوئبده و روستاهای تابعه با پخش نقل، شربت و شیرینی، ارسال پیامک های تبریک و برگزاری آیین های مختلف این میلاد با سعادت را جشن گرفتند. مردم موحد این…