خورنا: گری لوییس نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل در ایران، امروز از تالاب شادگان بازدید می کند. امروز شنبه‌ گری لوییس نماینده عالیترین مقام سازمان ملل متحد مقیم در ایران، به منظور بازدید از سایت تالاب شادگان به عنوان یکی از سایت‌های نمونه طرح ح