130هزارتن خیار از سطح مزارع خوزستان

37
خورنا: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزری خوزستان پیش بینی کرد: 130هزارتن خیار از سطح مزارع خوزستان در پایان فصل کشت بهاره برداشت شود. سیدعبدالرضا احمدی شنبه دراین باره افزود: سطح زیر کشت بهاره خیار در استان هفت هزار و500هکتار می باشد…