12 هزار میلیارد

خورنا: تنها در یک مورد ، وزیر نیرو از سوء استفاده ” 12 هزار میلیارد تومانی” در یکی از پروژه های دولت قبلی خبر داده که ظاهرا در صورت اثبات این مساله این رقم 4 برابر فساد مالی تاریخی 3 هزار میلیارد تومانی است و رکورد قبلی را می زند. طی ماه ها و هفته های گذشته پس از انتخابات…