10 میلیون وام تعویض جایگزینی وانت

خورنا: معاونت نوسازی حمل و نقل ستاد سوخت کشور از وام 10 میلیون تومانی با نرخ 15 درصد برای طرح جایگزینی وانت فرسوده به وانت و طرح جایگزینی خودروی سواری فرسوده به وانت شرکت زامیاد و بهمن است. مجید کرمی افزود: دولت برای متقاضیان خودروی وانت، با بار مجاز یک تن و یک تن به پایین،…