آخرین گمانه زنی ها درباره کابینه روحانی
بدون تصویر
: شنیده ها حاکی از آن است که وزیر نفت دولت اصلاحات قصد پذیرفتن وزارت نفت در...