محور شهرهای شوشتر، شرافت، گتوند، جنت مکان و صالح شهر به تهران