آرا ولایتی در نظرسنجیچ

۶۴۴۶۸۱_۵۷۶
خورنا – علی عبدالخانی: استفاده غیر مجاز از الکترو شوکر توسط یکی از عوامل شهرداری باز هم فضای رسانه ای را درگیر خود کرد. در همین…