آرا روحانی در نظرسنجی

img_20161204_184657
خورنا | نیلوفر ربیعی: گروه خیریه یار فرشتگان به منظور کمک به کودکان اوتیستیک جشنواره ی خیریه ای با همکاری دانشگاه شهید چمران برگزار…