ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ

37
خورنا: ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ از تجهیز دستگاه‌های اجرایی این شهرستان به سیستم اتوماسیون اداری خبر داد. ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ گفت‌وگو ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭ کرد: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺮیع‌تر ﺷﺪﻥ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ…