۶ پایگاه تامین مراقبتهای سلامت در ۶ نقطه حاشیه شهر اندیمشک