۱۵ درصد از اشتغال استان مربوط به نیروهای غیر بومی است