ییس انجمن مهندسی دریایی ایران

خورنا: رییس انجمن مهندسی دریایی ایران خواست‏های این انجمن را برای پیگیری از سوی دولت یازدهم بعنوان نیازهای فوری جامعه دریایی در 100 روز اول فعالیت آن اعلام کرد. به گزارش خورنا، حسن‏رضا صفری در نشست خبری همایش صنایع دریایی که با عنوان انتظارات جامعه دریایی از دولت یازدهم برگزار شد  با ارائه تحلیلی از شرایط…