یک دهه اخیر هم که با بحران آب مواجه شده ایم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

خورنا  ‘محمدباقر شریعتی’ : اگر طرح جامع مدیریت آب و خاک نباشد نمی توان مجموعه کشاورزی و آب این بخش را سامان داد بنابراین این مساله به طور اساسی در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار دارد. وی توضیح داد: در کمیسیون کشاورزی طرح های جامعی در ارتباط با مجموعه سیاست های بخش کشاورزی اعم از آب، خاک، طرح های…