یرات مدیریتی در شهرداری آبادان

خورنا: در ادامه تغییرات مدیریتی در شهرداری آبادان، طی احکام جداگانه‌ای از سوی شهردار تغییرات جدید مدیریتی صورت گرفت. در ادامه تغییرات مدیریتی در شهرداری آبادان، طی احکام جداگانه‌ای از سوی محمودرضا شیرازی شهردار آبادان، “اسماعیل تابان فر” به عنوان معاون اداری مالی سازمان فاوا، “مریم نعیم کعبی” به عنوان مسئول امور مالی منطقه سه شهرداری، “دلارام صیادی سامانی” به عنوان…