یاسوج

خورنا/ “بی بی حکیمه” مرواریدی در دل کوه/ خواهر امام غریب هم غریب مانده است آستانه مقدسه حضرت بی بی حکیمه (س) خواهر امام رضا (ع) چون مرواریدی در دل کوهستانهای زاگرس جنوبی و…