یارانه شغلی

37
خورنا: حسین ساروخانی درباره کارت اشتغال برای متقاضیان کار، اظهار داشت: در این راستا جلساتی با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و نگاه مثبت در این خصوص وجود دارد. نایب رئیس…