یادی از سردار شهید توکل قلاوند

مردی از تبار اقتدار

خورنا – محمدامین جمشیدی : اندیمشک و دوکوهه نامی آشنا در دوران دفاع مقدس است و شهید توکل قلاوند از سردارانی است که در منطقه دشت عباس خوزستان در دوران دفاع مقدس صحنه هایی حماسی آفرید… در طلوع خورشید یکی…