یادداشت میلاد ادیبی خطاب به استاندار خوزستان

خورنا _ میلاد ادیبی: در استقبال روز پنجشنه ايشان در فرودگاه اهواز همه آمده بودند و سربازان شنبه نيز آماده!آري همه آمده بودند اما جناب اقاي دكتر مقتدايي فرزند عزيز خوزستان مشكل از آماده هاست! سه شنبه دوم تير ماه هزار دويست هشتاد وهفت باغشاه چنان كه از نامش پيداست ستاد نيروهاي…